logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Om föreningen

In English

Svenska havsforskningsföreningen SHF, är en ideell förening som sedan vår start 1967, har verkat för att främja samarbete mellan svenska institutioner och personer som alla arbetar kring frågor som rör den marina miljön, vare sig det är biologisk, fysisk, geologisk, kemisk eller teknisk havsforskning eller marin miljöövervakning. Som ett led i detta arbete, anordnar vi varje år Havsforskardagarna; en konferens vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå. Genom havsforskardagarna erbjuder vi ett forum med stark kontinuitet men även i ett format som främjar samarbete mellan forskare och privata organisationer.

Årsmöte 2015

På årsmötet som alltid hålls i samband med konferensen beslutades att föreningen framöver kommer behöva hjälp med den ekonomiska samordningen kring Havsforskningsdagarna. Under 2016 kommer därför en dialog att inledas med de universitet och myndigheter som sedan lång tid tillbaka bidragit ekonomiskt för att konferensen ska kunna genomföras. Eftersom konferensen är mycket uppskattad hoppas vi självklart att vi även fortsatt kommer att ha möjlighet att ordna den. Konferensen är viktig för att knyta kontakter mellan juniora och seniora forskare och är dessutom en mycket bra samlingsplats för unga forskare och studenter från olika universitet i Sverige som annars sällan kommer i kontakt med varandra. Vi hoppas att under många år framöver fortsatt kunna stödja svensk havsforskning och vi uppmanar därför alla att visa sitt stöd för föreningen genom att fortsätta vara eller bli nya medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr per år, för mer info klicka här .

Kontaktuppgifter till styrelsen 2016

Årsmötesprotokoll 2015

hav
Foto: Katarina Konradsson