Dyrssen Award 2017

Till 2017 års utdelning av Dyrssenpriset nominerades 9 st arbeten i masterkategorin och 6 st i kandidatkategorin. Bedömningen av de nominerade arbetena har utförts av styrelsen, samt med hjälp av två externa granskare i masterkategorin. Studierna har bedömts utifrån sitt intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet.

Kampen om Stora Dyrssenpriset 2017 var även i år mycket hård, med två extra starka kandidater.
Stora Dyrssenpriset 2017 ges till Gabriel West för masterarbetet
”An independently dated 4200-yr palaeomagnetic secular variation record from the Chukchi Sea, Arctic Ocean”, utfört vid Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.
Motivering: Gabriel West har skrivit ett snyggt, lättläst och välstrukturerat arbete där han har kartlagt paleomagnetiska variationer under 4200 år vid den Arktiska oceanen. Dateringen av Arktiska sediment har visat sig svår, men med en ökad förståelse för hur Jordens magnetfält beter sig runt polerna så bidrar Gabriels arbete med viktig kunskap till den dateringen och därigenom till det aktuella forskningsfältet.
Vi vill också ge ett hedersomnämnande till Ellika Faust för masterarbetet ”Genetic homogeneity in a marine rocky shore fish”, en väl genomförd studie där Skärsnultrans genetiska populationsstruktur i området Skagerrak-Kattegatt har undersökts.
Lilla Dyrssenpriset 2017 går till Carl Tamario för kandidatarbetet ”Variation in embryonic salinity tolerance in two anadromous subpopulations of northern pike Esox lucius L.”,
utfört vid Institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitet.
Motivering: Leder exponering i vatten med varierande salinitet till ökad salttolerans i fiskpopulationer? Carl Tamario har studerat salttoleransen hos två populationer gädda, där den ena leker i sötvatten och den andra i vatten som är periodvis bräckt. En väl utförd studie som är väl beskriven, lättläst och med tydliga figurer. Avsnitten om resultat och diskussion är väl skrivna och diskuterar felkällor och problem.

Vinnarna av Stora och Lilla Dyrssenpriset presenterade sina arbeten vid Havsforksningsdagarna 2017, som ägde rum på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december och arrangerades i samarbete med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.