Statutes (in Swedish)

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, skall främja samarbetet mellan svenska institutioner och personer, som arbetar med biologisk, fysisk, geologisk, kemisk eller teknisk havsforskning eller marin miljöövervakning, samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete på dessa områden. SHF skall också medverka till att fördjupa förståelsen för värdet av svensk havsforskning och marin miljöövervakning. Detta skall ske genom att:

 • anordna möjligheter för presentation och diskussion av tekniska och vetenskapliga undersökningar
 • främja möjligheterna för att resultat från ett fält utnyttjas på andra fält
 • sprida information om föredrag och seminarier, internationella konferenser, oceanografiska expeditioner mm
 • bidrag till ökade kontakter så att tekniska hjälpmedel för forskningen såsom fartyg, instrument mm utnyttjas på mest effektiva sätt.

§2. Säte

Svenska havsforskningsföreningens säte och arkiv är lokaliserade i Göteborg.

§3. Medlemmar

Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som är intresserad av havsforskning. Företag och institutioner kan bli stödmedlemmar.

§4. Styrelse

Styrelsen utgörs av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och ytterligare en ledamot utan särskild befattning. Årsmötet utser ordförande för 1 år och fyra ledamöter för 2 år, varefter styrelsen konstituerar sig själv. Valnämnden uppmanas att sörja för såväl kontinuitet som förnyelse.

Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar, vilka förvaltas av skattmästaren. Senast tre veckor före årsmötet skall föregående kalenderårs räkenskaper och protokoll avlämnas till revision. Lagstadgat bokslutsdatum närmast före årsmötesdatum tillämpas.Styrelsen är beslutsmässig då minst tre medlemmar är närvarande. Kallelse till styrelsesammanträde skall utgå minst åtta dagar i förväg.

§5. Revisorer och valnämnd

Två revisorer samt en revisorssuppleant utses vartannat för 2 år och valnämnd bestående av tre medlemmar, varav en sammankallande, utses varje år.

§6. Avgifter

Medlem betalar årsavgift, som fastställts beslutas av årsmötet innevarande föregående år.

§7. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte skall äga rum på dag och ort som styrelsen bestämmer. Information om tid och plats för årsmöte bör utgå minst tre månader före mötet. Kallelse med och föredragningslista till ordinarie årsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg. Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast 4 veckor innan mötet. Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser, revisorerna så kräver eller på skriftlig begäran av minst 20 stycken av medlemmarna. I övrigt sammanträder föreningen för föredrag, diskussioner etc. på styrelsens kallelse.

På ordinarie årsmöte behandlas följande frågor:

 1. Mötets behöriga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner
 5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
 6. Föredragning av styrelseberättelse, inklusive ekonomisk redovisning
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen
 9. Motioner och propositioner
 10. Styrelsens budgetförslag
 11. Beslut om medlemsavgifter
 12. Val av ordförande
 13. Övriga val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valnämnd
 16. Hedersordförande
 17. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen
 18. Övriga frågor

I samband med ordinarie årsmötet hålls vetenskapliga föredrag och diskussioner.

§8. Stadgeändringar

För giltigt beslut rörande ändring av stadgarna erfordras att ändringsförslaget får enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§9. Omröstningar

Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet. Omröstningen verkställs, om så önskas, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens mening, utom vid personval då lottdragning avgör.